ایده‌پردازی و اتاق فکر

منظور از ایده‌پردازی، تفکر همراه با خلاقیت است. در آژانس پرداز گرافیک هر کمپین یا برنامه تبلیغاتی و ارتباطی براساس ایده‌های خلاق شکل می‌گیرد. در اتاق فکر که ترکیبی از نویسندگان، هنرمندان خلاق و کارشناسان تبلیغات و بازار یابی است بر اساس اهداف مشتری خواسته‌ها پردازش می‌شوند و ایده‌های اصلی به گونه‌ای خلق می‌شوند که کارا و قابل انتقال به بازار و مخاطبان از طریق رسانه‌های مختلف باشند.