خدمات

پرداز گرافیک یک آژانس با امکان ارائه مشاوره های علمی و هدفمند است و به همین منظور مشاوران مجرب و با تجربه آژانس تمام تلاش خود را صرف  کشف نیازهای تبلیغاتی مشتری می نمایند تا با ارائه بهترین راه حل ، متناسب با فعالیت و مخاطبین مشتری مؤثرترین راه حل را پیشنهاد دهند.
منظور از ایده پردازی، تفکر همراه با خلاقیت است. در آژانس پرداز گرافیک هر کمپین یا برنامه تبلیغاتی و ارتباطی براساس ایده های خلاق شکل میگیرد.
کمپین ، اعم از اینکه تبلیغات یا ارتباطات یکپارچه بازاریابی باشد، مجموعه پیچیده ای از فعالیت های مرتبط و هماهنگ است. کمپین ، با رویکردی استراتژیک و به منظور نیل  به مجموعه ای از هدفها و حل کردن یک مشکل معین، طراحی و اجرا می شود.
کمپین ، اعم از اینکه تبلیغات یا ارتباطات یکپارچه بازاریابی باشد، مجموعه پیچیده ای از فعالیت های مرتبط و هماهنگ است. کمپین ، با رویکردی استراتژیک و به منظور نیل  به مجموعه ای از هدفها و حل کردن یک مشکل معین، طراحی و اجرا می شود.
موضوع تصویر شما دارای اهمیتی بیشتر از خود تصویر می باشد و اگر فکر جالبی در این زمینه نداشته باشیم حتی یک عکاس برجسته هم نمی تواند راهگشا باشد.