پردازگرافيک

پرچم

این ابزار معمولا بر روی مقوا و یا طلق چاپ می شود و بصورت ریسه و با تکرار یک یا چند طرح مرتبط، از یک سو به سوی دیگر فروشگاه کشیده می شود. معمولا از این ابزار برای جلب توجه محل قرار گیری محصولات و یا هنگام برگزاری جشنواره ها و تخفیف های مربوط به محصول استفاده می شود.