پردازگرافيک

دنگلر

ابزار تبلیغاتی در فروشگاه ها که از سقف آویزان می شود و با توجه به اینکه در ارتفاع نصب می شوند به خوبی قابل رویت بوده و مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد. این آویزها را می توان از انواع مقوا، کارتن، طلق، پلکسی و بصورت نوردار و یا بدون نور تولید کرد.